Menu

Nowe stawki za śmieci

Od nowego roku zapłacimy więcej za odpady. Uchwała określająca nowe stawki opłat została przyjęta na październikowej sesji Rady Miasta. Podwyżka będzie spora, bo za odpady  segregowane zapłacimy 22 zł od osoby na miesiąc, a za niesegregowane - aż 44 zł. Powodów wzrostu opłat jest kilka.

Jednym z nich jest ustawowe nałożenie dodatkowych obowiązków na odbiorców odpadów i podmioty je składujące. Dla oświęcimskiego Składowiska Odpadów Komunalnych te decyzje niosą nowe koszty. Tak jak wzrost opłaty środowiskowej, ustalanej przez Ministra Środowiska, a pobieranej przez urząd marszałkowski za składowanie odpadów na składowisku. W tym roku wynosi ona 170 zł za tonę, a w roku przyszłym będzie już na poziomie 270 zł. Do tego dochodzi zakaz składowania frakcji wysokokalorycznej, wysortowanej ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych na składowiskach odpadów. Konieczny jest więc ich odbiór przez uprawnione firmy. Z  tym są jednak  spore problemy, bo tych odpadów jest dużo.  A koszty ich odbioru bardzo wysokie.

– Na rynku są  bardzo duże ilości tych odpadów, a instalacje, które je spalają są niewydolne. W skali całego kraju ta frakcja to blisko 5 mln ton, a możliwości jej zagospodarowania to 1,5 mln ton – mówi prezes Składowiska Odpadów Komunalnych Adam Byrdziak. Wyjaśnia też, że odbiór odpadów w 2018 roku kosztował 250 zł za tonę, w 2019 roku - 340 zł za tonę, a w roku przyszłym planowane jest 440 zł za tonę. Spółka ma  również problemy z zagospodarowaniem frakcji odpadów wysokokalorycznych. – Czterokrotnie ogłaszaliśmy przetarg na ich odbiór i nikt do niego nie przystąpił. A mamy ich kilkanaście tysięcy ton i stanowią one blisko 40 proc. wszystkich odpadów, które pozostały po wysortowaniu – podkreśla. Mówi też, że brak stabilizacji na rynku surowców wtórnych powoduje konieczność ponoszenia coraz wyższych kosztów związanych z ich odbiorem. Innym jest wzrost cen energii, płacy minimalnej i konieczność dostosowania składowisk do wymogów prawnych przez m. in. monitoring, przepisy przeciwpożarowe czy krótszy okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku. 

–  Podwyżka  jest efektem zewnętrznych decyzji i obecnej rządowej polityki odpadowej. Dlatego utrzymanie dotychczasowej stawki za odbiór odpadów nie jest możliwe  – wyjaśnia Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia. – Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami to kwestia, z którą mierzą się w tej chwili wszystkie samorządy w Polsce – dodaje.

System odbierania odpadów musi się bilansować

Andrzej Bojarski podkreśla też, że miasto nie zarabia na odpadach. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach wyraźnie określa, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny być w całości pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami, które wnoszą mieszkańcy. Na system gospodarki odpadami komunalnymi składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Jak zauważa zastępca prezydenta Andrzej Bojarski w mieście maleje liczba osób, które złożyły deklaracje. Jednak ilość odpadów wzrasta. I przytacza dane: 2014 rok – ponad 13,55 tys. ton, a 2019 rok to już 15,562 tys. ton.

–  To co przerasta nasze wyobrażenie to ogromny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych.  Tylko w tym roku będzie ich  ponad  tysiąc ton, podczas gdy w 2014 roku były tylko 83 tony  – mówi Andrzej Bojarski. – To ponad 10-krotny wzrost w skali ostatnich 5 lat – kończy.

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany wymagają złożenia przez mieszkańców ponownej deklaracji. Nowe druki zostaną dostarczone w grudniu. Konieczne będzie ich wypełnienie i przesłanie do urzędu do końca roku.

Z Kartą Dużej Rodziny taniej

Nieco mniej za odbiór odpadów zapłacą osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Stawka opłaty  wynosi 17 zł miesięcznie za osobę. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpad w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznie na nieruchomość.

Zmiany obejmują również przedsiębiorców

Ich nieruchomości zostały wyłączone z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego  są oni zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilnoprawnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne, który jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl zakładka ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi.

W Oświęcimiu obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Każdy właściciel winien wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości korzystania przez przedsiębiorców z istniejących altanach śmietnikowych. Pojemniki znajdujące się w altanach śmietnikowych będą przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych w mieście.

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kserokopię/scan umowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim Wydział Gospodarki Miejskiej lub przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., niezwłocznie po jej zawarciu w celu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku pytań i wątpliwości osobą do kontaktu ze strony Urzędu Miasta Oświęcim jest  Sylwia Stachura tel. 33 8429130.

Źródło: UM Oświęcim

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.
Pamiętaj, nie jesteś tu sam. Jakość komentarza, świadczy o kulturze osobistej komentującego.

Powrót na górę
The most visited gambling websites in The UK